Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly
Found 42 from your keywords: Termodinamika
Query took 0.84774 second(s) to complete
XML Result

Kimia Kedokteran

Author(s) : Sukmariah - Kamianti -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Farmasi Fisik: Dasar-Dasar Kimia Fisik dalam Ilmu Farmasetik Jilid 1

Author(s) : Martin, Alfred - Yoshita -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Termodinamika: Azas Dasar dan Terapan Kimia

Author(s) : Rahayu, Susanto Imam -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Fisiologi Tumbuhan Jilid 1

Author(s) : Salisbury, Frank B & Ross Cleon W -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Kimia Dasar 1; Berdasarkan Prinsip-Prinsip kimia terkini

Author(s) : Sunarya, Yayan -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Prinsip-Prinsip Keseimbangan Kimia Edisi 4

Author(s) : kenneth Denbigh -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Kimia Fisika Edisi Baru

Author(s) : Sukardjo -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

MEKANIKA FLUIDA TERMODINAMIKA MESIN TURBO

Author(s) : Dixon -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Mekanika Fluida Termodinamika

Author(s) : Dixon -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Dasar-Dasar Kimia Anorganik Transisi

Author(s) : Sugiyarto, Kristian H -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Penuntun Belajar Kimia Dasar: Stoikiometri Enegetika Kimia

Author(s) : Achmad, Hiskia.Drs -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Kimia Fisik dan Soal-Soal

Author(s) : Dogra, S.K -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Kimia Dasar: Prinsip Dan Terapan Modern Jilid 2

Author(s) : Petrucci, Ralph - Suminar -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Kimia Fisika Jilid 2

Author(s) : Atkins, P.W -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

Seri Fisika Fisika Dasar: Listrik Magnet Dan Termofisika Listrik

Author(s) : Sutrisno -
Collection Location : Perpustakaan STIKES BTH Tasikmalaya

termodinamika teknik

Author(s) : moran -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Termodinamika

Author(s) : Tim penulis buku olimpiade Fisika -
Collection Location : Perpustakaan SMAN 2 Tasikmalaya

Suhu dan Termodinamika

Author(s) : Tim penulis buku olimpiade Fisika -
Collection Location : Perpustakaan SMAN 2 Tasikmalaya

Matematika sebagai alat bantu

Author(s) : Tim penulis buku olimpiade Fisika -
Collection Location : Perpustakaan SMAN 2 Tasikmalaya